ระบบขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน


Responsive image
ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบกับรายได้เลี้ยงครอบครัวของผู้ปกครอง รวมทั้งนักศึกษาขาดรายได้จากการทำงานพิเศษจากวิกฤติ ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด เพื่อให้เราเดินไปข้างหน้า และผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ เราจะผ่านวิกฤตยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

"มจธ. สังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และเห็นใจซึ่งกันและกัน."

Responsive image

สอบถามข้อสงสัย :


หน่วยงาน ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) คุณกาญจน์สมบัติ เมธีบุญวิริยะกุล 02-470-9017 kansombat.mat@mail.kmutt.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) คุณธนวรรณ กาญจโนภาส 02-470-9018 tanawan.kanj@mail.kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คุณอรัญญา อุดมอิทธิพงศ์ 081-8055974 aranudom@gmail.com
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คุณอัยลดา ประเสริฐ 092-2636795 ailada.pra@kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) คุณนงค์เยาว์ จำปาหอม 02-470-9388 หรือ 084-9249251 nongyao.jam@mail.kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) คุณฤดี ชุติจิรนาท 02-470-9083 rudee.chu@mail.kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ระดับปริญญาตรี) คุณณธิกา ยิ้มวิไล 02-470-9177 natika.yim@kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ระดับบัณฑิตศึกษา) คุณจารุเนตร แสงสี 02-470-9179 jarunate.san@kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปกติ) คุณฐิติพร มะรังสี 087-5186368 thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คุณบุญนุช ศรีวรวรรณ์ 092-5055471 boonyanuch.sri@mail.kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คุณรัตดาวรรณ อัปมานะ 02-470-9124 ratdawan.app@mail.kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คุณกัลยา ปกป้อง 02-470-9045 kalaya.pok@kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คุณเด่นใจ โพธิ์ทอง 02-470-9163 denjai.pho@kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คุณรัตนา เมฆวัน 096-9970225 rattana.mekwan@mail.kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คุณชมอร ศรีตะปัญญะ 083-1337895 chomon.jit@kmutt.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ผศ.ดร.สมโชค สนธิแก้ว 083-6163795 -
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คุณธันทิกา แก้วแท้ 02-470-8596 thantika.kae@kmutt.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คุณปัฐวีร์ กิตติ์ธราทิพย์ 02-470-9510 pattavee.kit@kmutt.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ คุณวารุณี กิติวงษ์ประทีป 02-470-8811 warunee.kit@mail.kmutt.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ คุณวิไลรัตน์ กลั่นบุศย์ 096-6789599 -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวิชชุดา เต๊ะดอเลาะ 02-470-9866 vichchuda.ted@kmutt.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คุณพนิดา พานิชย์ 02-470-7884 panida.pan@mail.kmutt.ac.th
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย คุณมานิตา อยู่จุ้ย 02-470-7603 manita.you@kmutt.ac.th
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม คุณวัชรา ตาสีมูล 02-470-9715 watchara@fibo.kmutt.ac.th
คณะศิลปศาสตร์ คุณเสาวลักษณ์ คุ้มทอง 02-470-8715 saowaluk.koo@mail.kmutt.ac.th
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี คุณวราภรณ์ เกษประดิษฐ์ 081-5821922 waraporn.kat@mail.kmutt.ac.th
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คุณวีณา ชาตรีจันทร์สกุล 02-470-8633 หรือ 081-4446265 veena.pun@kmutt.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คุณยุทธศักดิ์ งามแสง 092-7926969 yuthasak.nga@kmutt.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (หลักสูตร LGM MII) คุณวิไลลักษณ์ หรรษา 02-470-9781 wilailuk.hun@mail.kmutt.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (หลักสูตร PJM OGM DBM) คุณนันทิยา เถื่อนพังเทียม 02-470-9796 nantiya.thu@mail.kmutt.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (หลักสูตร EPM REM TIM) คุณณัฏฐณิชา วงศ์วันดี 02-470-9764 nutthanicha.tra@mail.kmutt.ac.th
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี คุณชุติมา สุขอ่อน 086-5744754 chutima.soo@kmutt.ac.th
วิทยาลัยสหวิทยาการ (หลักสูตร DT) คุณคณิศร ก้อนทอง 095-2528114 canisorn.kon@mail.kmutt.ac.th
วิทยาลัยสหวิทยาการ (หลักสูตร DD) คุณวรรณา ยุนิลา 099-1768095 wanna.yun@mail.kmutt.ac.th