ระบบขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน


Responsive image
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบกับรายได้เลี้ยงครอบครัวของผู้ปกครอง รวมทั้งนักศึกษาขาดรายได้จากการทำงานพิเศษจากวิกฤติ ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด และเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคน ต้องเสียสละมากที่สุด เพื่อให้เราเดินไปข้างหน้า และผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ เราจะผ่านวิกฤตยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

"มจธ. สังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละและเห็นใจซึ่งกันและกัน."

Responsive image

สอบถามข้อสงสัย :


คณะ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรือ LINE Official Facebook Fanpage
คณะวิศวกรรมศาสตร์ official account : Engineering.KMUTT eng.kmutt
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการเเละนวัตกรรม 024709795
official account : @gmikumtt
GMI
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี official account : SBTStudent School of Bioresources and Technology, KMUTT
คณะวิทยาศาสตร์ 024708910 Faculty of science, KMUTT
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 024709339 Institute of FIeld RoBOtics (FIBO)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 024709866 SIT KMUTT
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 024709510
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 024707884
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 024708633
คณะศิลปศาสตร์ 024708770
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 024708309 ต่อ 4121
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 024706511-3
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 024707603